Rano brončano doba
Početak brončanog doba obilježila je vinkovačka kultura (2500. - 2200. god. pr. Kr.) koja se po svojoj materijalnoj pojavnosti bitno razlikuje od prethodne eneolitičke vučedolske kulture. Vinkovačka kultura, nazvana prema eponimnom lokalitetu tel-Tržnica u Vinkovcima, označava prije svega skupine keramičkih nalaza iz naselja koje karakteriziraju polirane posude karakterističnih oblika kao što su bočice ili vrčevi, najčešće bez ukrasa. Naselja vinkovačke kulture podizala su se na uzvišenim gredama uz vodene tokove (Vinkovci, Oriolik) ili na lesnim platoima (Ilok), vrlo često na mjestu starijih naselja. Gradile su se nadzemne pravokutne kuće, pokraj kojih su se nalazile jame za čuvanje zaliha, o čemu svjedoče velike keramičke posude pronađene u njima. Nositelji vinkovačke kulture svoje su mrtve spaljivali, a spaljene kosti polagali su u lonce koje su još poklopili zdjelom. Zasad su otkriveni samo pojedinačni grobovi vinkovačke kulture smješteni na rubovima naselja (Vinkovci, Osijek). Bro ...
Pektoral, vitice za kosu i kalotasti ukrasi. - rano brončano doba, vinkovačka kultura. - Orolik-Gradina. - Gradski muzej Vinkovci; A-1056; 1057; 1058; 1059.
Predmeti vezani uz temu