Paleontologija
Tijekom tercijarnog razdoblja, kroz 65 milijuna godina, u razvoju Zemljine kore područja sjeverne Hrvatske bila su najvećim dijelom pod morem, manjim dijelom pod brakičnim i slatkovodnim jezerima i rijekama, a najmanje pod kopnom. Najduže su bila u sastavu Tetiskog oceana, od paleocena do gornjeg oligocena, a potom u sastavu Paratetis mora, od oligocena do sarmata, i Panonskog bazena odnosno jezera, od sarmata do pleistocena-holocena. U morima i jezerima, u kojima je povremeno dolazilo do vulkanskih aktivnosti, odvijao se intenzivan život. U sedimentnim stijenama nađeni su brojni makro i mikrofosilni organizmi, fosili koralja, školjkaša, puževa, morskih ježinaca, riba, modrozelenih algi i biljaka. U neogenu, razdoblju mlađeg tercijara, što je započeo prije 24, a završio prije dva milijuna godina, od jedinstvenog Tetiskog prostora, nastaje u srednjoistočnoj Europi Paratetis more te se stvaraju osnovni obrisi današnjeg reljefa naših krajeva. Naglim klimatskim promjenama potom dolazi do p ...
Puž. - baden. - Slavonija. - Muzej Slavonije Osijek; Pr-221.
Predmeti vezani uz temu