Sopotska kultura
Sopotska kultura u literaturi je poznata i pod nazivima slavonsko-srijemska, bapsko-lengyelska, lengyelsko-slavonska i sopotsko-lengyelska. Naziv sopotska dobila je prema lokalitetu Sopot koji se nalazi 3 kilometara jugozapadno od Vinkovaca. Sopotska kultura se rasprostire u međurječju Drave, Dunava i Save sve do Bjelovara na zapadu. Pripadnici sopotske populacije mjesto za gradnju kuća birali su na prirodnim uzvišenjima uz obale rijeka, potoka i u močvarama. Mnoga sopotska naselja pokazuju dugotrajniju upotrebu i osobinu telova (Sopot, Komletinci, Retkovci i dr.). Unutar naselja pojavljuju se samo pojedinačni ukopi u zgrčenom položaju na boku. Sopotska kultura od vinčanske preuzima samo neke tekovine, kao što je redukcijsko pečenje i bikonično profiliranje posuđa, a zajedničko im je nestanak slikanja. Kao prepoznatljivo kulturno obilježje javlja se izrazito fina crno polirana keramika bikoničnih oblika. Grubo posuđe je uglavnom neukrašeno, eventualno s različitim izbočinama, kao funk ...
Lonac. - sopotska kultura. - Vinkovci - Sopot. - Gradski muzej Vinkovci; A-4129.
Predmeti vezani uz temu